Tytuł projektu:

„Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie”

Cel projektu:

Poprawa efektywności przetwarzania odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich Pgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Planowane efekty:

-poprawa środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ekologicznego obszaru, poprawa jakościowa i ilościowa w zakresie infrastruktury niezbędnej do gospodarki odpadami na terenie Regionu Południowego,
-zmniejszenie ilości składowanych odpadów,
-wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców Regionu Południowego,
-poprawa jakości życia mieszkańców regionu, związana w poprawą stanu środowiska.

Wartość projektu: 14 975 154,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 12 728 880,90 zł

Partnerzy:

TOP